تیرچه پاشنه بتنی


تیرچه خرپایی بر دو نوع است
تیرچه با قالب ماندگار ( سفالی ) که به آن تیرچه کفشک دار میگویند.
تیرچه بدون قالب ماندگار ( بتنی )
تیرچه خرپایی است ساخته شده از خرپای فولادی و پاشنه بتنی ،خرپای تیرچه شبکه پیش ساخته ای از میلگرد های کششی زیرین بالایی و عرضی ( زیگزاگ ) که به شکل خرپایه به همدیگر جوش یا قلاب می شوند و ایستادگی لازم را برای حمل و اجزا آن تامین میکنند.
تیرچه پیش ساخته خرپایی از اجزای زیر تشکیل می شود:
I.    1)میلگردهای زیرین در مرحله اول باربری تیرچه میلگرد زیرین خرپایی باید قادر به تحمل نیروی کششی ( حاصل از لنگر خمشی ) ناشی از وزن بار مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها در سه مرحله تحت بارگذاری قرار می گیرند که در مرحله اول بار ناشی از حمل و نقل را تحمل میکنند و در مرحله دوم بار ناشی از اجزای بتن ریزی سقف که وزن مرده سقف ( وزن تیرچه بلوک و بتن درجا ) و بارهای در حین اجرا در حد فاصل تکیه گاه های اصلی به تیرچه است. و در مرحله سوم تحمل بار فرآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کشب مقاومت کافی را دارا میباشد در ضمن باز زنده هر ساختمان متناسب با خودش و دارای تایید مهندس ناظر و مهندس محاسب می باشد. ( مسکونی ، تجاری ، اداری )
II.    2)محصولات فولادی گرم نورد شده به صورت ساده یا آج دار یا مقطع گرد به صورت شاخه ای یا کلاف بسته بندی می شوند. آج عبارتند از برجستگی های که به صورت طولی و عرضی روی سطح میلگرد هنگام نورد ایجاد می گردد. فاصله آزاد تیرچه ها نباید از 75 سانتی متر بیشتر باشد ضخامت بتن پوششی قسمت بالایی تیرچه نباید از 5 سانتی متر کمتر باشد عرض تیرچه های نباید از 14 سانتی متر کمتر باشد و ارتفاع کل نباید از بیشتر از 3/5 برار حداقل عرض آنها باشد. میلگرد A2 به دلیل جوش پذیری بالا در نمرات 9 و 10 و 12 قابل استفاده می باشد در صورت لزوم در محاسبات انجام شده در ساختمان از میلگرد نوع A3 در نمرات 14 و 16 و 18 میتوان استفاده کرد جوشکاری باید در سالن مسقف انجام گیرد و از دستگاه رکتی فایر با درجه 160 الی 190 آمپر در سایزهای مختلف باید استفاده کرد. ویژگی ظاهری بخش بتنی تیرچه که نشیمنگاه بلوک هاست باید حداقل 15 میلیمتر بوده و سالم و صاف باششند و سر میلگرد تقویتی باید از سطح بتن پاشنه نمایان باشد جابجایی تیرچه ها در حین تولید 72 ساعت پس از بتن ریزی باید انجام پذیرد در صورت استفاده از روش های ویژه تسریع کننده گیرش بتن زمان فوق رو می توان کاهش داد میزان خیز منفی تیرچه 1 سانتی متر در طول و همچنین پیچیدگی جانبی تیرچه نباید بیش از 1 سانتی متر طول باشد.