نمایشگاه بین المللی ساختمان از 18مرداد الی 21 مرداد